Misioni dhe Vizioni

Misioni
Synimi ynë është që të vëmë në zbatim strategji të reja menaxhimi, të cilat do të ndërthurin
teknologjinë ekzistuese me investimet e reja, me synim rritjen e prodhimit të naftës brut në
vendburimin Ballsh Hekal me sa më pak ndikim në mjedis.

Vizioni
Të shndërrohemi në një prodhues të rëndësishëm të Naftës Brut në rajon.