Gjeologjia

Vendburimi i Ballsh-Hekalit është një rezervuar karbonati, i cili ndodhet në një thellësi prej 450-1700m. Trashësia bruto e rezervuarit është 350m. E vendosur në një zonë Paleocene Limestone Anticline, rezervuari përmban ujë aktiv fundor dhe një kapele gazore. Vendburimi është i ndarë në 2 seksione nga një kreshtë; Hekali ka një kapele gazore dhe mungesë uji, gjë e cila ndodhet në Ballsh. Rrjedhimisht Hekali ka një faktor më të ulët të prodhimit.

Rezervuari mbulohet nga depozitime Flishore Oligocenike, një formacion që përbëhet nga shtresa ranore, argjila dhe argjila karbonatike, të cilat janë shumë kompakte. Këto janë një mbulese e shkëlqyer që ka ruajtur vendburimin dhe rezervat e hidrokarbureve. Fundi i rezervuarit kufizohet nga formacioni Jurassic Dolomite, i cili mund të përcjellë presion dhe fluide.

Formimi i një rezervuari të copëtuar natyralisht (NFR), i cili është klasifikuar nga sistemi i dyfishtë i porozitetit të tyre. Poroziteti primar apo Matrica, përfshin shumicën e materialit të rezervuarit. Ajo karakterizohet nga poroziteti shumë i ulët (në 1%) dhe përshkueshmëri relativisht të ulët (më pak se 100 md), por mban pjesën të madhe të naftës. Poroziteti i mesëm është shpesh mjaft i lartë dhe përshkueshmëria është e shkëlqyer.

Poroziteti i mesëm i këtij lloji të rezervuarit është në çarje / vugs / karsts që shpesh janë të pranishëm, por mund të ketë një ndikim të rëndësishëm mbi normat e prodhimit. Matja e porozitetit të mesëm nga thelbi është sfiduese, për shkak të mungesës së pjesës qendrore, për shembull, gjatë shpimit të një karsti.

Shkarko hartën strukturore të Ballshit